Kwaliteit

De kwaliteit en het succes van onze organisatie wordt mede bepaald door het management, zij maken de beleidskeuzes en kiezen de juiste methodieken van werken. Daarnaast is de professionaliteit van de medewerkers en hun bereidheid om naar de cliënten te luisteren bepalend. Humanitas Onder Dak probeert voortdurend haar kwaliteit te behouden en haar dienstverlening te verbeteren.

Professionaliteit
Humanitas Onder Dak werkt met bekwame en goed opgeleide medewerkers. Door scholing en training willen we de competenties van de medewerkers blijven ontwikkelen. Ook het elkaar aanspreken op houding en gedrag draagt bij aan een verdere professionalisering.

Begeleiding
In de hulp en begeleiding gaan we uit van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. De hulp is vraaggericht en het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten. Cliënten behouden zelf de regie over hun leven en we benutten de eigen mogelijkheden van de cliënt.

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid zegt iets over hoe de cliënt de begeleiding/dienstverlening van Humanitas Onder Dak ervaart en hoe tevreden de cliënt is over de voorziening van Humanitas Onder Dak. Doel is om de dienstverlening/zorg van Humanitas Onder Dak nog beter te laten aansluiten op de wensen van de cliënt.

De volgende metingen worden periodiek uitgevoerd om de cliënttevredenheid te meten:

  • De tweejaarlijks CQI (consumer quality index) meting
  • Kwartaalmeting met behulp van evaluatie– en eindverslag vanuit Krachtwerk.

De resultaten van deze metingen leveren informatie op die we gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren. Het is mogelijk om actuele rapportages over clienttevredenheid in te zien. Stuurt u hiervoor een e-mail naar

HKZ-Keurmerk

Om de kwaliteit te waarborgen, werkt de organisatie voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening. Humanitas Onder Dak vraagt haar cliënten, opdrachtgevers en partners regelmatig om feedback. De daaruit verkregen input gebruikt zij om de hulp en begeleiding naar een hoger niveau te tillen. Sinds 2008 is Humanitas Onder Dak voorzien van het HKZ kwaliteitskeurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Hiermee toont de organisatie elk jaar opnieuw aan dat zij de zaken goed op orde heeft en dat zij voldoet aan de normen en noodzakelijke wet- en regelgeving. Meer informatie over dit keurmerk is te vinden op http://www.hkz.nl.

Duurzaamheid

Ons beleid op het gebied van duurzaamheid is op dit moment in ontwikkeling. Maar er is zeker aandacht voor duurzaamheid binnen onze organisatie. Niet alleen als het gaat om huisvesting maar ook binnen de zorg richting onze cliënten en de ondersteuning die we bieden aan onze medewerkers. Lees meer over duurzaamheid.

Privacy

Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de cliënt op geheimhouding van zijn persoonlijke gegevens. De medewerkers van Humanitas Onder Dak respecteren de privacy van hun cliënten en verwachten ook dat de cliënt respectvol omgaat met de privacy van de overige cliënten en van het personeel van de organisatie. Dit ligt vast in de Humanitas Onder Dak gedragscode.

De medewerker bouwt samen met de cliënt een dossier op. Dit dossier is vertrouwelijk en de cliënt kan zijn eigen dossier inzien. Voordat een medewerker vertrouwelijke informatie van een cliënt met derden deelt, zal hij/zij de betrokken cliënt hiervoor om toestemming vragen.

Voor het delen van vertrouwelijke informatie zijn wettelijke kaders opgesteld.

Humanitas Onder Dak conformeert zich aan de landelijke richtlijnen over het omgaan met vertrouwelijke informatie van cliënten. Deze zijn vastgelegd in de Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden. Een wegwijzer voor zorgprofessionals.

Deze ‘Wegwijzer’ in het kort:’
De Wegwijzer benadrukt dat zorgprofessionals (waaronder artsen, psychologen, verpleegkundigen enz.) een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben. Dit beroepsgeheim vloeit voort uit de aard van het vertrouwelijke beroep van de zorgprofessional. Het beschermt niet alleen de individuele privacy van cliënten, maar ook het maatschappelijk belang van de vrije toegang tot de zorg. De samenleving is er bij gebaat dat iedereen een vrije toegang tot de gezondheidszorg heeft, zonder bang te hoeven zijn dat zijn vertrouwelijke gegevens verder worden verspreid. Het bestaan van die vertrouwelijkheid waarborgt dat patiënten gevoelige onderwerpen kunnen bespreken en tijdig hulp durven vragen. Dit draagt bij tot de algemene veiligheid in de samenleving, in plaats van dat de zwijgplicht de veiligheid zou belemmeren. Indien bij cliënten aarzelingen bestaan over de mate waarin hun gegevens bij een hulpverlener veilig zijn, zal dit ertoe leiden dat zij geen hulp zoeken of dit op een te laat moment doen.

Klachten

Humanitas Onder Dak wil graag dat haar cliënten tevreden zijn over de organisatie en haar medewerkers. Daarom gaan we met onze cliënten in gesprek als we merken dat er onvrede is. Lees meer over de klachtenprocedure.

Klokkenluidersregeling

Binnen Humanitas Onder Dak beschikken wij over een klokkenluidersregeling. Wilt u hier inzage in? Stuur dan een e-mail naar

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur