Maatschappelijke ontwikkelingen

Humanitas Onder Dak is van mening dat elk mens in onze samenleving een fundamenteel recht heeft op passende en veilige huisvesting met basisfaciliteiten zoals stromend koud- en warm water en daglicht. Vanuit dit fundamenteel recht zetten we ons dagelijks in om cliënten te huisvesten. Daarbij maken wij ook de beweging dat we steeds meer het accent leggen op het zelfstandig wonen met ondersteuning. In de volksmond wordt dit de ‘beweging naar voren maken’ genoemd waarbij de maatschappelijke opvang wordt ontzien door mensen regulier te laten wonen met passende begeleiding in de eigen thuissituatie.

Tussen de cliënten die wij helpen met het vinden van huisvesting zit een groep die letterlijk tussen wal en schip valt. Zij kunnen niet terecht binnen het huidige reguliere woningaanbod. Voor hen heeft Humanitas Onder Dak de woonvorm Housing First Twente ontwikkeld. In de volgende paragraaf wordt uitgelegd wat Housing First Twente is.

Wat is Housing First Twente?

Housing First Twente biedt individuele woonruimte in combinatie met intensieve ambulante begeleiding  voor de groep dak- en thuislozen die vaak een langdurig zwervend bestaan leiden. Het gaat hier dus om een pakket waarin zorg en wonen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze mensen hebben met name meervoudige problemen op het gebied van verslaving  in combinatie met uitdagingen op het psychosociale vlak.  In de volksmond staat deze groep ook wel bekend als ‘zorgwekkende zorgmijders’. Dit zijn mensen die vaak worden geassocieerd met overlast en een ongewenst straatbeeld.

De intensiteit en duur van de hulp bij Housing First Twente is afhankelijk van de hulpbehoefte van de deelnemer. Met een  gemiddelde van 7 begeleidingsindicatie uren per week gedurende gemiddeld één jaar, kan de deelnemer in nauwe samenwerking met de persoonlijke begeleider werken aan het zelfstandig wonen en vorm geven aan zijn of haar leven.

De ondersteuning vanuit Housing First Twente is zolang de ondersteuning nodig is en zal in de beginperiode een stuk intensiever zijn en kan in het vervolg van het traject afgebouwd worden.

Wat kunnen samenwerkende partners van Housing First Twente verwachten?

 • Begeleiding van HFT pakt alle meldingen op die bij de corporaties binnen komen en bespreekt deze samen met de deelnemer. Er is een aanspreekpunt vanuit HFT voor de corporaties.
 • Behandeling van verslaving/psychiatrie is gescheiden van de woonbegeleiding, waarbij de woonbegeleiding een voorwaarde voor verblijf is.

Voor wie is Housing First Twente bestemd?

Het profiel van de deelnemers van Housing First Twente is: een persoon die al meerdere hulpverleningstrajecten heeft doorlopen, waarbij sprake is van complexe problematieken, psychische en/of verslaving problemen en langdurige dakloosheid.  Je kan hier een tweesplitsing in maken:

 • Je bent feitelijk dakloos
  Feitelijke daklozen zijn mensen die niet beschikken over een eigen woonruimte en af en toe gebruik maken van een regionale nachtopvang (vaak al enkele maanden) of bij vrienden en kennissen slapen. Deze mensen hebben geen vastigheid en leven in onzekerheid. Housing First Twente biedt ze de kans om uit deze tijdelijkheid te ontsnappen en biedt ze een eigen en veilige woonplek.
 • Je past niet binnen regulier woningaanbod
  Housing First Twente is bedoeld als aanvulling op de maatschappelijke opvang voor de mensen die:
 1. in het verleden zijn uitgevallen bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang instellingen;
 2. niet in een beschermd wonen setting willen wonen;
 3. zich niet zelf melden bij maatschappelijke opvang instellingen.

Wanneer kan een deelnemer NIET aangemeld worden?

 • Je hebt een verplicht reclasseringscontract –> Alleen als er een bijzondere voorwaarde is m.b.t. huisvesting.
 • Je kan je niet committeren aan de verwachtingen van Housing First Twente.

Contact

Voor meer informatie kun je bellen met team Wonen. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 09.00 uur– 18.00 uur op 088-1198820. Of stuur een mail naar . Wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur